Taxonomie van Bloom

29-10-2014

Bloom heeft in de vijftiger jaren van de vorige eeuw de denkvaardigheden geclassificeerd waarop een beroep wordt gedaan bij de uitvoering van taken. Zijn taxonomie kent een kennis- en een handelingsdimensie. De taxonomie ordent de denkvaardigheden naar lagere en hogere denkvaardigheden. Elk volgend (denk)niveau waarop gehandeld moet worden, is complexer.


Taxonomie is het indelen in groepen, classificeren. Het is een dynamisch systeem. Op grond van voortschrijdend inzicht kan het aangepast worden. Een van de bekendste taxonomieën voor denkvaardigheden is de taxonomie van Bloom. Die is later door Anderson en Krathwohl gereviseerd.
 

​Kennisdimensie

Van concreet naar abstract

​Handelingsdimensie

Denkvaardigheden van eenvoudig naar complex

HerinnerenBegrijpenToepassen​AnalyserenEvaluerenCreëren
FWanalyseren50x50.pngFWevalueren50x50.pngFWcreeren50x50.png
​Feiten
​Concepten
​Procedures
​Metacognitie


Tabel: De gereviseerde taxonomie van Anderson et al.(2001)

De (gereviseerde) taxonomie van Bloom onderscheidt twee dimensies: een kennisdimensie en een handelingsdimensie.


 

Taxonomie van Bloon
Contactpersoon